МЕНЮ

митна перевірка

 1. Митна перевірка - форма митного контролю, що проводиться митним органом після випуску товарів із застосуванням інших встановлених ТК ЄАЕС форм митного контролю та заходів, що забезпечують проведення митного контролю, передбачених ТК ЄАЕС, З метою перевірки дотримання особами міжнародних договорів і актів в сфері митного регулювання та (або) законодавства держав-членів про митне регулювання.
 2. Митна перевірка полягає в зіставленні відомостей, заявлених в митній декларації та (або) містяться в поданих митним органам документах, і (або) інших відомостей, поданих митному органу або отриманих ним відповідно до ТК ЄАЕС або законодавством держав-членів, з документами і ( або) даними бухгалтерського обліку і звітності, з рахунками та іншою інформацією, отриманою в порядку, встановленому ТК ЄАЕС або законодавством держав-членів.
 3. Митна перевірка може застосовуватися при проведенні митного контролю відповідно до пункту 8 статті 310 ТК ЄАЕС, а також у випадках, передбачених пунктом 5 статті 397 та пунктом 6 статті 430 ТК ЄАЕС.
 4. Митна перевірка проводиться митним органом держави-члена, на території якого створено, зареєстровано та (або) має постійне місце проживання перевіряти особу.
 5. Під перевіряються особами розуміються такі особи:
  1. декларант;
  2. перевізник;
  3. особа, яка здійснює тимчасове зберігання товарів у місцях, які не є складом тимчасового зберігання;
  4. особа, яка здійснює діяльність у сфері митної справи;
  5. особа, що володіє повноваженнями щодо товарів після їх випуску;
  6. уповноважений економічний оператор;
  7. особа, безпосередньо або побічно брала участь в угодах з товарами, поміщеними під митний процедуру;
  8. особа, щодо якої є інформація, яка свідчить про те, що в його володінні та (або) користуванні перебувають (перебували) товари в порушення міжнародних договорів і актів в сфері митного регулювання, законодавства держав-членів, в тому числі товари, незаконно переміщені через митний кордон Союзу.
 6. При проведенні митної перевірки митними органами можуть перевірятися:
  1. факт поміщення товарів у митний процедуру;
  2. достовірність відомостей, заявлених в митній декларації та (або) містяться в документах, що підтверджують відомості, заявлені у митній декларації;
  3. дотримання обмежень щодо користування та (або) розпорядження умовно випущеними товарами;
  4. виконання особами, які здійснюють діяльність в сфері митної справи, обов'язків, передбачених цим Кодексом для кожного виду діяльності в сфері митної справи;
  5. дотримання юридичною особою, що претендують на включення до реєстру уповноважених економічних операторів, умов включення до такого реєстру, а також дотримання уповноваженим економічним оператором умов включення до реєстру уповноважених економічних операторів і виконання інших обов'язків, передбачених цим Кодексом;
  6. дотримання умов використання товарів відповідно до митних процедур, передбачених цим Кодексом;
  7. дотримання інших вимог, встановлених міжнародними договорами і актами у сфері митного регулювання та (або) законодавством держав-членів.
 7. Митна перевірка може бути камеральної або виїзної.
 8. Для участі в проведенні митної перевірки можуть залучатися посадові особи інших державних органів держав-членів відповідно до законодавства держав-членів.
 9. При встановленні в ході проведення митної перевірки ознак адміністративного правопорушення або злочину митними органами вживаються заходи відповідно до законодавства держав-членів.
 10. Порядок прийняття митним органом рішень за результатами проведення митної перевірки встановлюється законодавством держав-членів про митне регулювання.

 

Камеральна митна перевірка

 1. Камеральна митна перевірка проводиться шляхом вивчення і аналізу відомостей, що містяться в митних деклараціях та (або) комерційних, транспортних (перевізних) та інших документах, представлених перевіряється особою при здійсненні митних операцій і (або) на вимогу митних органів, документів і відомостей державних органів держав -членів, а також інших документів і відомостей, наявних у митних органів та стосуються особи, що перевіряється.
 2.  Камеральна митна перевірка проводиться митними органами за місцем знаходження митного органу без виїзду до перевіряється особі, а також без оформлення рішення (розпорядження) митного органу про проведення камеральної митної перевірки.
 3. Камеральні митні перевірки проводяться без обмежень періодичності їх проведення.
 4. Результати проведення камеральної митної перевірки оформляються відповідно до законодавства держав-членів про митне регулювання.
 5. За результатами проведення камеральної митної перевірки, в тому числі при ненаданні на вимогу митного органу в установлений строк документів і (або) відомостей, може призначатися виїзна митна перевірка.

Виїзна митна перевірка

 1. Виїзна митна перевірка проводиться митним органом з виїздом на місце (місця) перебування юридичної особи, місце (місця) здійснення діяльності індивідуального підприємця і (або) місце (місця) фактичного здійснення діяльності такими особами (далі в цій главі - об'єкти особи, що перевіряється).
 2. Виїзні митні перевірки поділяються на такі види:
  1. планова виїзна митна перевірка;
  2. позапланова виїзна митна перевірка;
  3. зустрічна позапланова виїзна митна перевірка.
 3. Законодавством держав-членів можуть встановлюватися додаткові види виїзних митних перевірок, підстави, строки і особливості порядку проведення таких перевірок.
 4. Законодавством держав-членів може бути встановлено, що виїзна митна перевірка у вигляді планової виїзної митної перевірки не застосовується.
 5. Виїзна митна перевірка призначається керівником (начальником) митного органу, що визначається відповідно до законодавства держав-членів про митне регулювання, уповноваженим ним заступником керівника (заступником начальника) митного органу або їх заміняють особами шляхом прийняття рішення (видачі розпорядження) про проведення виїзної митної перевірки.
 6. Рішення (розпорядження) про проведення виїзної митної перевірки має містити такі відомості:
  1. дата і реєстраційний номер цього рішення (розпорядження);
  2. вид виїзний митної перевірки;
  3. найменування митного органу, що проводить виїзну митну перевірку;
  4. підставу для призначення виїзної митної перевірки - посилання на план (графік) перевірок або на підставу, передбачену пунктом 16 цієї статті;
  5. найменування (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) особи, що перевіряється, його місце (місця) перебування (місце проживання) та (або) місце (місця) фактичного здійснення діяльності, його ідентифікаційні і (або) реєстраційні номери;
  6. прізвища, імена, по батькові (за наявності) та посади посадових осіб митного органу, які проводять виїзну митну перевірку;
  7. прізвища, імена, по батькові (за наявності) та посади посадових осіб, що залучаються для участі в проведенні виїзної митної перевірки;
  8. предмет виїзної митної перевірки відповідно до пункту 6 статті 331 ТК ЄАЕС;
  9. інші відомості, передбачені законодавством держав-членів про митне регулювання.
 7. Форма рішення (розпорядження) про проведення виїзної митної перевірки встановлюється законодавством держав-членів про митне регулювання.
 8. При необхідності зміни (доповнення) відомостей, зазначених у підпунктах 5 - 9 пункту 6 цієї статті, до завершення проведення виїзної митної перевірки в рішення (розпорядження) про проведення виїзної митної перевірки можуть бути внесені зміни (доповнення) в порядку, встановленому законодавством держав-членів про митне регулювання.
 9. Виїзна митна перевірка може призначатися за результатами проведення митного контролю в інших формах, а також за результатами проведення камеральної митної перевірки.
 10. Планова виїзна митна перевірка проводиться на підставі планів перевірок, що розробляються митними органами.
  Планові виїзні митні перевірки щодо одного і того ж особи, яка проводяться митними органами не частіше 1 разу на рік.
  Планові виїзні митні перевірки щодо уповноважених економічних операторів проводяться митними органами не частіше 1 разу на 3 роки.
 11.  Вибір осіб, щодо яких проводиться планова виїзна митна перевірка, проводиться з використанням інформації, отриманої з таких джерел:
  1. результати проведення митного контролю до і після випуску товарів;
  2. інформаційні ресурси митних органів;
  3. результати попередніх митних перевірок;
  4. банки, небанківські кредитні (кредитно-фінансові) організації та організації, що здійснюють окремі види банківських операцій, держав-членів;
  5. митні та (або) інші державні органи держав-членів;
  6. засоби масової інформації;
  7. інші джерела інформації.
 12. Перед початком проведення планової виїзної митної перевірки митні органи направляють перевіряється особі повідомлення про проведення планової виїзної митної перевірки рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення або передають таке повідомлення в інший спосіб, що дозволяє підтвердити факт його отримання.
 13. Повернення поштового відправлення з відміткою, що свідчить про невручення листа адресату в зв'язку з відсутністю особи, що перевіряється за місцем його знаходження, не є підставою для скасування планової виїзної митної перевірки.
 14. Планова виїзна митна перевірка може бути розпочата не раніше ніж через 15 календарних днів з дня отримання повідомлення про проведення планової виїзної митної перевірки перевіряється особою або з дня надходження до митного органу поштового відправлення з відміткою про невручення листа адресату.
 15. Позапланові виїзні митні перевірки проводяться без обмежень періодичності проведення таких перевірок.
 16. Підставами для призначення позапланових виїзних митних перевірок можуть бути:
  1. дані, отримані в результаті аналізу інформації, що міститься в інформаційних ресурсах митних органів та інших державних органів держав-членів, і що свідчать про можливе порушення міжнародних договорів і актів в сфері митного регулювання та (або) законодавства держав-членів;
  2. інформація, яка свідчить про можливе порушення міжнародних договорів і актів в сфері митного регулювання та (або) законодавства держав-членів;
  3. заява особи про включення до реєстру уповноважених економічних операторів;
  4. уявлення уповноваженим економічним оператором митному органу інформації про зміну відомостей, заявлених ним при включенні до реєстру уповноважених економічних операторів про що перебувають у власності, господарському віданні, оперативному управлінні або оренді спорудах, приміщеннях (частинах приміщень) та (або) відкритих майданчиках (частинах відкритих майданчиків) , призначених для тимчасового зберігання товарів;
  5. необхідність проведення зустрічної позапланової виїзної митної перевірки відповідно до пункту 17 цієї статті;
  6. звернення (запит) компетентного органу держави, яка не є членом Союзу, про проведення перевірки особи, що здійснював операції, пов'язані з переміщенням товарів через митний кордон Союзу, з іноземною особою;
  7. доручення (запит) органів попереднього розслідування (органів кримінального переслідування) держав-членів за матеріалами перевірки повідомлення про злочин або за порушеною кримінальною справою;
  8. доручення митного органу однієї держави-члена, даного митному органу іншої держави-члена, про проведення виїзної митної перевірки у особи, створеного і (або) зареєстрованого відповідно до законодавства держави-члена, митному органу якого направлено доручення з підстав, передбачених підпунктами 1 і (або) 3 пункту 3 статті 373 ТК ЄАЕС;
  9. інші підстави, передбачені законодавством держав-членів про митне регулювання.
 17. При необхідності підтвердження достовірності відомостей, представлених перевіряється особою, митним органом може проводитися зустрічна позапланова виїзна митна перевірка у осіб, створених і (або) зареєстрованих відповідно до законодавства держави-члена, митним органом якого проводиться виїзна митна перевірка, і пов'язаних з перевіряється особою по операціях (операціях) з товарами.
 18. Датою початку проведення виїзної митної перевірки вважається дата вручення перевіряється особі рішення (розпорядження) про проведення виїзної митної перевірки, а якщо таке рішення (розпорядження) про проведення виїзної митної перевірки доводиться до особи, що перевіряється іншим способом, - дата, яка визначається відповідно до законодавства держав- членів.
 19. Відмова особи, що перевіряється від отримання рішення (розпорядження) про проведення виїзної митної перевірки не є підставою для скасування виїзної митної перевірки.
  У цьому випадку датою початку проведення виїзної митної перевірки вважається дата внесення в рішення (розпорядження) про проведення виїзної митної перевірки запису про відмову в отриманні цього рішення (розпорядження).
 20. Перед початком проведення виїзної митної перевірки на об'єкті особи, що перевіряється посадові особи митного органу зобов'язані пред'явити керівникові особи, що перевіряється, особі, заміщає керівника, або представнику особи, що перевіряється свої службові посвідчення.
 21. В період проведення виїзної митної перевірки перевіряти особу не має права вносити зміни (доповнення) в перевіряються документи, пов'язані з його діяльністю.
 22. Термін проведення виїзної митної перевірки не повинен перевищувати 2 місяці. У зазначений термін не включається період часу між датою вручення перевіряється особі вимоги про подання документів і (або) відомостей і датою отримання таких документів і (або) відомостей.
 23. Термін проведення виїзної митної перевірки може бути продовжений на 1 місяць за рішенням митного органу, який проводить таку перевірку.
 24. При необхідності проведення зустрічної позапланової виїзної митної перевірки, проведення митної експертизи, направлення запитів до компетентних органів держав-членів або держав, які не є членами Союзу, відновлення перевіряється особою документів, необхідних для проведення виїзної митної перевірки, подання додаткових документів, що відносяться до перевіряється періоду, впливають на висновки за результатами виїзної митної перевірки, а також в інших випадках, встановлених законодавством держав-членів, проведення виїзної митної перевірки може бути призупинено за рішенням керівника (начальника) митного органу, що здійснює митний перевірку, уповноваженого ним заступника керівника (заступника начальника) митного органу або заміщають їх осіб.
  Термін призупинення проведення виїзної митної перевірки не може перевищувати 9 місяців, якщо більш тривалий строк не встановлений законодавством держав-членів.
  Порядок зупинення проведення виїзної митної перевірки встановлюється законодавством держав-членів про митне регулювання.
  Термін призупинення виїзної митної перевірки з підстав, встановлених цим пунктом, а також з підстав, що встановлюються законодавством держав-членів, не включається до строку проведення виїзної митної перевірки.
 25. У рішення (розпорядження) про проведення виїзної митної перевірки вносяться відповідні записи про продовження терміну виїзної митної перевірки, а також про призупинення її проведення, про що повідомляється перевіряти особу.
 26. Результати проведення виїзної митної перевірки оформляються шляхом складання митного документа, форма якого встановлюється відповідно до законодавства держав-членів про митне регулювання, в порядку, встановленому цим законодавством.
 27. Законодавством держав-членів про митне регулювання може бути встановлений порядок ознайомлення осіб, які перевіряються з попередніми результатами виїзної митної перевірки та надання заперечень до них при їх наявності.
 28. У митному документі, що складається при оформленні результатів проведення виїзної митної перевірки, зазначаються такі відомості:
  1. місце і дата складання цього документа;
  2. реєстраційний номер цього документа;
  3. найменування митного органу, що проводив виїзну митну перевірку;
  4. підставу для призначення виїзної митної перевірки - посилання на план (графік) перевірок або на підстави, передбачені пунктом 16 цієї статті;
  5. дата і номер рішення (розпорядження) про проведення виїзної митної перевірки;
  6. вид виїзний митної перевірки;
  7. найменування (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) особи, що перевіряється, його місце (місця) перебування (місце проживання) та (або) місце (місця) фактичного здійснення діяльності, його ідентифікаційні і (або) реєстраційні номери;
  8. прізвища, імена, по батькові (за наявності) та посади посадових осіб митного органу, які проводили виїзну митну перевірку;
  9. прізвища, імена, по батькові (за наявності) та посади посадових осіб, залучених для участі в проведенні виїзної митної перевірки;
  10. дати початку і завершення проведення виїзної митної перевірки, а в разі призупинення проведення і (або) продовження терміну проведення виїзної митної перевірки також вказуються періоди такого зупинення та (або) продовження;
  11. види перевірених документів;
  12. відомості про форми митного контролю, інших діях, проведених в ході виїзної митної перевірки;
  13. опис виявлених фактів, що свідчать про порушення міжнародних договорів і актів в сфері митного регулювання та (або) законодавства держав-членів, із зазначенням положень міжнародних договорів і актів в сфері митного регулювання та (або) законодавства держав-членів, вимоги яких були порушені, або відомості про відсутність таких;
  14. висновки за результатами проведення виїзної митної перевірки;
  15. інші відомості, передбачені законодавством держав-членів про митне регулювання.
 29. Датою завершення проведення виїзної митної перевірки вважається дата складання митного документа, що складається при оформленні результатів проведення виїзної митної перевірки.
 30. Виїзна митна перевірка не проводиться щодо фізичних осіб, за винятком індивідуальних підприємців, зареєстрованих відповідно до законодавства держав-членів.

 

Доступ посадових осіб митних та інших державних органів на об'єкт, що перевіряється особи для проведення виїзної митної перевірки

 1. Перевіряти особу при пред'явленні посадовими особами митного органу рішення (розпорядження) про проведення виїзної митної перевірки та службових посвідчень зобов'язане забезпечити доступ цих посадових осіб та посадових осіб інших державних органів, що залучаються для участі в проведенні виїзної митної перевірки, на об'єкт, що перевіряється особи для проведення виїзної митної перевірки.
  Доступ посадових осіб митних органів і посадових осіб інших державних органів, що залучаються для участі в проведенні митної перевірки, в житлові приміщення особи, що перевіряється допускається, якщо це передбачено законодавством держав-членів.
 2. Якщо законодавством держави-члена передбачений спеціальний порядок доступу на окремі об'єкти, такий доступ здійснюється в порядку, встановленому законодавством цієї держави-члена.
 3. Перевіряти особу має право відмовити посадовим особам митного органу та посадових осіб інших державних органів, які залучаються для участі в проведенні виїзної митної перевірки, в доступі на об'єкт, що перевіряється особи в наступних випадках:
  1. цими посадовими особами не пред'явлено рішення (розпорядження) про проведення виїзної митної перевірки та (або) службові посвідчення;
  2. ці посадові особи не вказані в рішенні (приписі) про проведення виїзної митної перевірки;
  3. ці посадові особи не мають спеціального дозволу на доступ на об'єкт особи, що перевіряється, якщо такий дозвіл необхідно відповідно до законодавства держав-членів.
 4. У разі необгрунтованої відмови особи, що перевіряється забезпечити доступ посадових осіб митного органу, які проводять виїзну митну перевірку, і посадових осіб інших державних органів держав-членів, що залучаються для участі в проведенні виїзної митної перевірки, на об'єкт, що перевіряється особи складається відповідний акт (протокол) відповідно до законодавством держави-члена.
  У разі необгрунтованої відмови особи, що перевіряється забезпечити доступ посадових осіб митного органу, які проводять виїзну митну перевірку, і посадових осіб інших державних органів держав-членів, що залучаються для участі в проведенні виїзної митної перевірки, на об'єкт, що перевіряється особи вони мають право входити на цей об'єкт з припиненням опору і (або) з розкриттям замкнених приміщень відповідно до законодавства держав-членів

 

Права і обов'язки посадових осіб митного органу під час проведення митної перевірки

 1. При проведенні митної перевірки посадові особи митного органу мають право:
  1. вимагати від особи, що перевіряється і отримувати від нього комерційні, транспортні (перевізні) документи, Документи бухгалтерського обліку і звітності, а також іншу інформацію, в тому числі на електронних носіях, що відноситься до перевіряється товарам, включаючи інформацію, що стосується подальших угод особи, що перевіряється щодо цих товарів;
  2. вимагати від особи, що перевіряється подання звітності відповідно до статті 18 ТК ЄАЕС;
  3. вимагати від осіб, пов'язаних з перевіряється особою по операціях (операціях) з товарами, щодо яких проводиться митна перевірка, надання копій документів та іншої інформації щодо операцій і розрахунків, що проводяться з перевіряється особою або з третіми особами, що мають відношення до угод (операцій) з такими товарами;
  4. вимагати від банків, небанківських кредитних (кредитно-фінансових) організацій і організацій, що здійснюють окремі види банківських операцій, держав-членів і отримувати від них документи і відомості про наявність і номерах банківських рахунків організацій і індивідуальних підприємців держав-членів, а також документи і відомості , що стосуються руху грошових коштів по рахунках організацій і індивідуальних підприємців, необхідні для проведення митної перевірки, в тому числі що містять банківську таємницю відповідно до законодавства держав-членів;
  5. запитувати у державних органів держав-членів і отримувати від них необхідні для проведення митної перевірки документи і відомості, в тому числі що становлять комерційну, банківську, податкову та іншу охоронювану законом таємницю відповідно до законодавства держав-членів;
  6. направляти запити організаціям, державним та іншим органам (організаціям) держав-членів і держав, які не є членами Союзу, в зв'язку з проведенням митної перевірки;
  7. призначати митну експертизу;
  8. здійснювати інші дії, передбачені законодавством держав-членів.
 2. При проведенні виїзної митної перевірки посадові особи митного органу також мають право:
  1. вимагати від особи, що перевіряється пред'явлення товарів, щодо яких проводиться виїзна митна перевірка;
  2. проводити в порядку, встановленому законодавством держав-членів, інвентаризацію або вимагати проведення інвентаризації товарів;
  3. отримувати доступ на об'єкти особи, що перевіряється при пред'явленні посадовими особами митного органу рішення (розпорядження) про проведення виїзної митної перевірки та службових посвідчень;
  4. відбирати проби і (або) зразки товарів;
  5. вилучати у особи, що перевіряється документи або їх копії з складанням акту вилучення;
  6. накладати арешт на товари або вилучати їх у порядку, встановленому законодавством держав-членів, на термін проведення виїзної митної перевірки для припинення дій, спрямованих на відчуження товарів, щодо яких проводиться виїзна митна перевірка, чи розпорядження цими товарами іншим способом;
  7. опечатувати приміщення, склади, архіви та інші місця знаходження (зберігання) документів і товарів, щодо яких проводиться виїзна митна перевірка;
  8. вимагати від представників особи, що перевіряється подання документів, що засвідчують особу, і (або) документів, що підтверджують повноваження;
  9. отримувати доступ в межах своєї компетенції до баз і банків даних інформаційних систем особи, що перевіряється;
  10. вимагати і одержувати від особи, що перевіряється в рамках питань, що підлягають перевірці, необхідні документи (їх копії), іншу інформацію, в тому числі в електронній формі, що стосується його діяльності і майна. Якщо такі документи (їх копії) відповідно до законодавства держав-членів не повинні знаходитися в місці проведення виїзної митної перевірки, посадова особа митного органу встановлює термін, достатній для їх подання, але не менше 3 робочих днів;
  11. використовувати технічні засоби (в тому числі апаратуру, яка здійснює аудіо- і відеозапис, фотозйомку), а також програмні продукти, призначені для обробки інформації, представленої перевіряється особою в електронній формі;
  12. здійснювати інші дії, передбачені законодавством держав-членів.
 3. При проведенні митної перевірки посадові особи митного органу зобов'язані:
  1. дотримуватися прав і законні інтереси особи, що перевіряється, не допускати заподіяння шкоди перевіряється особі неправомірними рішеннями і діями (бездіяльністю);
  2. використовувати інформацію, отриману при проведенні митної перевірки, відповідно до статті 356 ТК ЄАЕС;
  3. забезпечувати збереження документів, отриманих та складених під час проведення митної перевірки, не розголошувати їх зміст без згоди особи, що перевіряється, за винятком випадків, передбачених законодавством держав-членів;
  4. дотримуватися службову етику;
  5. інформувати перевіряти особу про його права та обов'язки при проведенні митної перевірки, призначення митної експертизи, відборі проб і (або) зразків товарів, а також про права та обов'язки посадових осіб митного органу під час проведення митної перевірки;
  6. не порушувати встановлений режим роботи особи, що перевіряється в період проведення виїзної митної перевірки;
  7. подавати на вимогу особи, що перевіряється необхідну інформацію про положення ТК ЄАЕС і законодавства держав-членів, що стосуються порядку проведення митної перевірки;
  8. пред'являти при проведенні виїзної митної перевірки представникам особи, що перевіряється рішення (розпорядження) про проведення виїзної митної перевірки і свої службові посвідчення;
  9. виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством держав-членів.

 

Права і обов'язки особи, що перевіряється при проведенні митної перевірки

 1. Перевіряти особу при проведенні митної перевірки має право:
  1. запитувати у митних органів та отримувати від них інформацію про положення цього Кодексу та законодавства держав-членів, що стосуються порядку проведення митної перевірки;
  2. представляти всі наявні в його розпорядженні документи і відомості, що підтверджують дотримання міжнародних договорів та актів в сфері митного регулювання та (або) законодавства держав-членів;
  3. оскаржити рішення і дії (бездіяльність) митних органів в порядку, встановленому законодавством держав-членів;
  4. вимагати від посадових осіб митного органу, які проводять виїзну митну перевірку, пред'явлення рішення (розпорядження) про проведення виїзної митної перевірки та службових посвідчень;
  5. бути присутнім при проведенні виїзної митної перевірки та давати пояснення з питань, що належать до предмета виїзний митної перевірки;
  6. користуватися іншими правами, передбаченими законодавством держав-членів.
 2. 2. Проверяемое особа при проведенні митної перевірки зобов'язана:
  1. пред'являти товари, щодо яких проводиться виїзна митна перевірка, при наявності можливості пред'явити такі товари;
  2. подавати на вимогу митного органу в встановлені терміни документи і відомості на паперовому носії, а при необхідності також на іншому носії;
  3. забезпечити безперешкодний доступ посадових осіб митного органу, які проводять виїзну митну перевірку, і посадовим особам, які залучаються для участі в проведенні такої перевірки, на об'єкти особи, що перевіряється і надати їм робоче місце;
  4. в разі якщо необхідна в цілях митної перевірки документація складена на іншій мові, ніж державна мова держави-члена, митним органом якого проводиться митна перевірка, - уявити посадовим особам митного органу, які проводять митний перевірку, переклад зазначеної документації;
  5. визначити коло осіб, відповідальних за подання документів і відомостей посадовим особам митного органу, які проводять митний перевірку, не пізніше 2 календарних днів з дня пред'явлення рішення (розпорядження) про проведення виїзної митної перевірки;
  6. забезпечити проведення інвентаризації при проведенні виїзної митної перевірки;
  7. забезпечити можливість відбору проб і (або) зразків товарів у разі прийняття посадовими особами митного органу, які проводять виїзну митну перевірку, рішення про призначення митної експертизи;
  8. давати на вимогу посадових осіб митного органу, які проводять виїзну митну перевірку, письмові та усні пояснення з питань діяльності особи, що перевіряється, а також подавати довідки та розрахунки;
  9. виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством держав-членів.

Подання документів та відомостей, необхідних для проведення митної перевірки

 1. Державні органи держав-членів представляють за запитом митного органу наявні у них документи і відомості, що стосуються реєстрації організацій і індивідуальних підприємців, сплати та обчислення податків, дані і (або) документи бухгалтерського обліку і звітності, а також інші документи і відомості, необхідні для проведення митної перевірки, в тому числі що становлять комерційну, банківську, податкову та іншу охоронювану законом таємницю, з дотриманням вимог законодавства держав-членів про захист державної, комерційної, банківської, податкової та іншої захищеної законом таємниці.
 2. Банки, небанківські кредитні (кредитно-фінансові) організації та організації, що здійснюють окремі види банківських операцій, держав-членів представляють на вимогу митного органу документи та відомості про наявність і номерах банківських рахунків організацій і індивідуальних підприємців держав-членів, а також необхідні для проведення митного перевірки документи і відомості, що стосуються руху грошових коштів по рахунках таких організацій і індивідуальних підприємців, в тому числі що містять банківську таємницю відповідно до законодавства держав-членів.
 3. Особи, пов'язані з перевіряється особою по операціях (операціях) з товарами, щодо яких проводиться митна перевірка, зобов'язані подавати на вимогу митного органу копії документів та іншу інформацію щодо операцій і розрахунків, що проводяться з перевіряється особою або з третіми особами, що мають відношення до угод (операцій) з такими товарами, необхідні для проведення митної перевірки.