МЕНЮ

Митна процедура випуску для внутрішнього споживання

Стаття 134. Зміст і застосування митної процедури випуску для внутрішнього споживання

 1. митна процедура випуску для внутрішнього споживання -таможенная процедура, застосовувана щодо іноземних товарів, відповідно до якої товари перебувають і використовуються на митній території Союзу без обмежень щодо володіння, користування і (або) розпорядження ними, передбачених міжнародними договорами та актами у сфері митного регулювання щодо іноземних товарів, якщо інше не встановлено цим Кодексом.
 2. Товари, поміщені під митний процедуру випуску для внутрішнього споживання, набувають статусу товарів Союзу, за винятком умовно випущених товарів, зазначених у пункті 1 статті 126 цього Кодексу.
 3. Допускається застосування митної процедури випуску для внутрішнього споживання в відношенні:
  1. товарів, які є продуктами переробки товарів, до яких застосовувалася митна процедура переробки на митній території, і вивезених з митної території Союзу відповідно до митної процедурою реекспорту;
  2. тимчасово вивезених транспортних засобів міжнародного перевезення, поміщених під митний процедуру переробки за межами митної території відповідно до абзацу першого пункту 3 статті 277 цього Кодексу, для завершення дії митної процедури переробки за межами митної території відповідно до статті 184 цього Кодексу;
  3. тимчасово вивезених транспортних засобів міжнародного перевезення в разі, передбаченому абзацом другим пункту 3 статті 277 цього Кодексу.

Стаття 135. Умови поміщення товарів у митний процедуру випуску для внутрішнього споживання

 1. Умовами розміщення товарів під митний процедуру випуску для внутрішнього споживання є:
  1. сплата ввізного мита, податків відповідно до цього Кодексу;
  2. сплата спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит відповідно до цього Кодексу;
  3. дотримання заборон і обмежень відповідно до статті 7 цього Кодексу;
  4. дотримання заходів захисту внутрішнього ринку, встановлених в іншому вигляді, ніж спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні мита і (або) встановлені відповідно до статті 50 Договору про Союз інші мита.
 2. Умовами розміщення товарів, зазначених у підпункті 1 пункту 3 статті 134 цього Кодексу, під митний процедуру випуску для внутрішнього споживання є:
  1. поміщення товарів у митний процедуру випуску для внутрішнього споживання протягом 3 років з дня, наступного за днем ​​їх фактичного вивезення з митної території Союзу;
  2. збереження незмінного стану товарів, за винятком змін внаслідок природного зносу, а також змін внаслідок природного убутку при нормальних умовах перевезення (транспортування) та (або) зберігання;
  3. можливість ідентифікації митними органами товарів;
  4. подання до митного органу відомостей про обставини вивезення товарів з митної території Союзу, які підтверджуються поданням митних і (або) інших документів або відомостей про таких документах;
  5. дотримання умов, зазначених у підпунктах 1 і 2 пункту 1 цієї статті.

Стаття 136. Виникнення і припинення обов'язку зі сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит щодо товарів, які розміщені (поміщених) під митну процедуру випуску для внутрішнього споживання, термін їх сплати та обчислення

 1. Обов'язок по сплаті ввізного мита, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит щодо товарів, які розміщені під митний процедуру випуску для внутрішнього споживання, виникає у декларанта з моменту реєстрації митним органом декларації на товари.
 2. Обов'язок по сплаті ввізного мита, податків відносно розміщені під митну процедуру випуску для внутрішнього споживання товарів, які ввозяться на адресу одного одержувача від одного відправника за одним транспортним (перевізним) документом і загальна митна вартість яких не перевищує суми, еквівалентної 200 євро, а якщо Комісією визначено інший розмір такої суми, - розміру суми, визначеного Комісією, за курсом валют, що діє на день реєстрації митним органом декларації на товари, не виникає. При цьому для цілей цього пункту до митної вартості не включаються витрати на перевезення (транспортування) товарів, що ввозяться на митну територію Союзу товарів до місця прибуття, витрати на навантаження, розвантаження або перевантаження таких товарів і витрати на страхування у зв'язку з таким перевезенням (транспортуванням), вантаженням , розвантаженням або навантаженням таких товарів.
  Обов'язок по сплаті податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит щодо товарів, зазначених у статтях 199 і 200 цього Кодексу і які розміщені під митний процедуру випуску для внутрішнього споживання, не виникає.
  Комісія має право визначати інший розмір суми, ніж сума, передбачена абзацом першим цього пункту, в межах якої обов'язок зі сплати ввізних митних зборів, податків відносно товарів, які розміщені під митний процедуру випуску для внутрішнього споживання, що ввозяться на адресу одного одержувача від одного відправника за одним транспортному (перевізним) документом, не виникає.
 3. Обов'язок по сплаті ввізного мита, податків відносно товарів, які розміщені під митний процедуру випуску для внутрішнього споживання, припиняється у декларанта при настанні наступних обставин:
  1. випуск товарів відповідно до митної процедурою випуску для внутрішнього споживання із застосуванням пільг зі сплати ввізних митних зборів, податків, не сполучених з обмеженнями по користуванню і (або) розпорядження цими товарами;
  2. виконання обов'язку зі сплати ввізних митних зборів, податків і (або) їх стягнення в розмірах, обчислених та підлягають сплаті відповідно до підпункту 1 пункту 14 цієї статті, якщо інше не передбачено пунктом 5 цієї статті;
  3. визнання митним органом відповідно до законодавства держав-членів про митне регулювання факту знищення і (або) безповоротної втрати іноземних товарів внаслідок аварії або дії непереборної сили або факту безповоротної втрати цих товарів в результаті природного убутку при нормальних умовах перевезення (транспортування) та (або) зберігання, за винятком випадків, коли до таких знищення або безповоротної втрати відповідно до цього Кодексу щодо цих іноземних товарів настав термін сплати ввізних митних зборів, податків;
  4. відмова у випуску товарів відповідно до митної процедурою випуску для внутрішнього споживання - щодо обов'язку зі сплати ввізних митних зборів, податків, що виникла при реєстрації декларації на товари;
  5. відкликання митної декларації відповідно до статті 113 цього Кодексу та (або) анулювання випуску товарів відповідно до пункту 4 статті 118 цього Кодексу - щодо обов'язку зі сплати ввізних митних зборів, податків, що виникла при реєстрації декларації на товари;
  6. конфіскація або обіг товарів у власність (дохід) держави-члена відповідно до законодавства цієї держави-члена;
  7. затримання митним органом товарів відповідно до глави 51 цього Кодексу;
  8. розміщення на тимчасове зберігання або приміщення під одну з митних процедур товарів, які були вилучені або заарештовані в ході перевірки повідомлення про злочин, в ході провадження у кримінальній справі або справі про адміністративне правопорушення (ведення адміністративного процесу) і щодо яких прийнято рішення про їх повернення , якщо раніше випуск таких товарів не було оглянуто;
 4. Обов'язок по сплаті ввізного мита, податків відносно товарів, поміщених у митний процедуру випуску для внутрішнього споживання із застосуванням пільг зі сплати ввізних митних зборів, податків, пов'язаних з обмеженнями по користуванню і (або) розпорядження цими товарами, припиняється у декларанта при настанні наступних обставин:
  1. витікання 5 років з дня випуску товарів відповідно до митної процедурою випуску для внутрішнього споживання, якщо не встановлено інший термін дії обмежень щодо користування та (або) розпорядження зазначеними товарами, за умови, що в цей період не настав термін сплати ввізних митних зборів, податків , встановлений пунктом 11 цієї статті;
  2. витікання іншого встановленого терміну дії обмежень щодо користування та (або) розпорядження товарами за умови, що в цей період не настав термін сплати ввізних митних зборів, податків, встановлений пунктом 11 цієї статті;
  3. поміщення товарів у митний процедуру знищення до закінчення 5 років з дня випуску товарів відповідно до митної процедурою випуску для внутрішнього споживання або до закінчення іншого встановленого терміну дії обмежень щодо користування та (або) розпорядження зазначеними товарами за умови, що в цей період не настав термін сплати ввізних митних зборів, податків, встановлений пунктом 11 цієї статті;
  4. виконання обов'язку зі сплати ввізних митних зборів і (або) їх стягнення в розмірах, обчислених та підлягають сплаті відповідно до підпункту 2 пункту 14 цієї статті у разі настання обставин, зазначених в пункті 11 цієї статті;
  5. визнання митним органом відповідно до законодавства держав-членів про митне регулювання до закінчення 5 років з дня випуску товарів відповідно до митної процедурою випуску для внутрішнього споживання або до закінчення іншого встановленого терміну дії обмежень щодо користування та (або) розпорядження товарами факту знищення і ( або) безповоротної втрати іноземних товарів внаслідок аварії або дії непереборної сили або факту безповоротної втрати цих товарів в результаті природного убутку при нормальних умовах перевезення (транспортування) та (або) зберігання, за винятком випадків, коли до таких знищення або безповоротної втрати відповідно до цього кодексом щодо цих іноземних товарів настав термін сплати митних зборів, податків, встановлений пунктом 11 цієї статті;
  6. поміщення товарів у митний процедуру відмови на користь держави до закінчення 5 років з дня випуску товарів відповідно до митної процедурою випуску для внутрішнього споживання або до закінчення іншого встановленого терміну дії обмежень щодо користування та (або) розпорядження товарами;
  7. поміщення товарів у митний процедуру реекспорту за умови, що до приміщення під таку митну процедуру не настав термін сплати ввізних митних зборів, податків, встановлений пунктом 11 цієї статті;
  8. конфіскація або обіг товарів у власність (дохід) держави-члена відповідно до законодавства цієї держави-члена.
 5. Виконання обов'язку зі сплати ввізних митних зборів і (або) їх стягнення в розмірах, обчислених та підлягають сплаті відповідно до підпункту 1 пункту 14 цієї статті, щодо товарів, поміщених у митний процедуру випуску для внутрішнього споживання зі сплатою відповідно до міжнародних договорів в рамках Союзу або міжнародними договорами про вступ до спілки ввізних мит за нижчими ставками, ніж встановлені Єдиним митним тарифом Євразійського економічного союзу, не припиняє обов'язок зі сплати ввізних митних зборів у розмірі різниці сум ввізних митних зборів, обчислених за ставками, встановленими Єдиним митним тарифом Євразійського економічного союзу, і сум ввізних митних зборів, сплачених при випуску товарів, або в іншому розмірі, встановленому відповідно до міжнародних договорів в рамках Союзу або міжнародними договорами про вступ до Союзу.
 6. Обов'язок по сплаті ввізного мита стосовно товарів, зазначених у пункті 5 цієї статті, в зазначеному в цьому пункті розмірі припиняється при настанні наступних обставин:
  1. виконання обов'язку зі сплати ввізних митних зборів і (або) їх стягнення в розмірах, обчислених та підлягають сплаті відповідно до підпункту 3 пункту 14 цієї статті;
  2. витікання 5 років з дня випуску відповідно до митної процедурою випуску для внутрішнього споживання товарів, включених до переліку, визначеного Комісією відповідно до абзацу першого пункту 7 цієї статті, якщо міжнародними договорами в рамках Союзу або міжнародними договорами про вступ до Спілки або Комісією відповідно до абзацу другого пункту 7 цієї статті не встановлено інший термін, протягом якого товари зберігають статус іноземних товарів, за умови, що в цей період не настав термін сплати ввізних митних зборів, встановлений пунктом 13 цієї статті;
  3. витікання іншого терміну, встановленого міжнародними договорами в рамках Союзу або міжнародними договорами про вступ до Спілки, протягом якого товари зберігають статус іноземних товарів, за умови, що в цей період не настав термін сплати ввізних митних зборів, встановлений пунктом 13 цієї статті;
  4. витікання терміну, визначеного Комісією відповідно до абзацу другого пункту 7 цієї статті, щодо товарів, включених до переліку (переліки), визначений Комісією відповідно абзацом другим пункту 7 цієї статті, за умови, що в цей період не настав термін сплати ввізних митних мит, встановлений пунктом 13 цієї статті;
  5. поміщення товарів у митний процедуру відмови на користь держави;
  6. визнання митним органом відповідно до законодавства держави-члена про митне регулювання до настання обставин, передбачених підпунктами 2 - 4 цього пункту, факту знищення і (або) безповоротної втрати іноземних товарів внаслідок аварії або дії непереборної сили або факту безповоротної втрати цих товарів в результаті природної убутку при нормальних умовах перевезення (транспортування) та (або) зберігання, за винятком випадків, коли до таких знищення або безповоротної втрати відповідно до цього Кодексу щодо цих іноземних товарів настав термін сплати митних зборів, встановлений пунктом 13 цієї статті;
  7. поміщення товарів у митний процедуру знищення за умови, що до такого приміщення під митну процедуру знищення не настав термін сплати ввізних митних зборів, встановлений пунктом 13 цієї статті;
  8. поміщення товарів у митний процедуру реекспорту за умови, що до приміщення під таку митну процедуру не настав термін сплати ввізних митних зборів, встановлений пунктом 13 цієї статті;
  9. конфіскація або обіг товарів у власність (дохід) держави-члена відповідно до законодавства цієї держави-члена.
 7. З товарів, щодо яких відповідно до міжнародних договорів в рамках Союзу або міжнародними договорами про вступ до Спілки передбачено застосування більш низьких ставок ввізних митних зборів, ніж встановлені Єдиним митним тарифом Євразійського економічного союзу, Комісія визначає перелік (переліки) товарів, які набувають статусу товарів Союзу після закінчення 5 років з дня випуску товарів відповідно до митної процедурою випуску для внутрішнього споживання.
  Комісія щодо окремих категорій із зазначених товарів має право визначати перелік (переліки) товарів, які набувають статусу товарів Союзу після закінчення іншого більш тривалого терміну, ніж зазначений в абзаці першому цього пункту, а також встановлювати такий термін.
 8. Обов'язок по сплаті спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит щодо товарів, які розміщені (поміщених) під митну процедуру випуску для внутрішнього споживання, припиняється у декларанта при настанні наступних обставин:
  1. виконання обов'язку зі сплати спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит і (або) їх стягнення в розмірах, обчислених та підлягають сплаті відповідно до пункту 16 цієї статті;
  2. визнання митним органом відповідно до законодавства держав-членів про митне регулювання факту знищення і (або) безповоротної втрати іноземних товарів внаслідок аварії або дії непереборної сили або факту безповоротної втрати цих товарів в результаті природного убутку при нормальних умовах перевезення (транспортування) та (або) зберігання, за винятком випадків, коли до таких знищення або безповоротної втрати відповідно до цього Кодексу щодо цих іноземних товарів настав термін сплати спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит;
  3. відмова у випуску товарів відповідно до митної процедурою випуску для внутрішнього споживання - щодо обов'язку зі сплати спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, що виникла при реєстрації декларації на товари;
  4. відкликання митної декларації відповідно до статті 113 цього Кодексу та (або) анулювання випуску товарів відповідно до пункту 4 статті 118 цього Кодексу - щодо обов'язку зі сплати спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, що виникла при реєстрації митної декларації;
  5. конфіскація або обіг товарів у власність (дохід) держави-члена відповідно до законодавства цієї держави-члена;
  6. затримання митним органом товарів відповідно до глави 51 цього Кодексу;
  7. розміщення на тимчасове зберігання або приміщення під одну з митних процедур товарів, які були вилучені або заарештовані в ході перевірки повідомлення про злочин, в ході провадження у кримінальній справі або справі про адміністративне правопорушення (ведення адміністративного процесу) і щодо яких прийнято рішення про їх повернення , якщо раніше випуск таких товарів не був проведений.
 9. Що стосується товарів, які розміщені під митний процедуру випуску для внутрішнього споживання, обов'язок зі сплати ввізних митних зборів, податків підлягає виконанню (ввізні мита, податки підлягають сплаті) до випуску товарів відповідно до митної процедурою випуску для внутрішнього споживання, якщо інший термін сплати ввізних митних зборів, податків не встановлено відповідно до цього Кодексу.
 10. Що стосується товарів, поміщених у митний процедуру випуску для внутрішнього споживання із застосуванням пільг зі сплати ввізних митних зборів, податків, пов'язаних з обмеженнями по користуванню і (або) розпорядження цими товарами, обов'язок зі сплати ввізних митних зборів, податків підлягає виконанню при настанні обставин, зазначених в пункті 11 цієї статті.
 11. При настанні таких обставин терміном сплати ввізних митних зборів, податків відносно товарів, зазначених у пункті 10 цієї статті, вважається:
  1. в разі відмови декларанта від таких пільг - день внесення в декларацію на товари, подану для поміщення товарів у митний процедуру випуску для внутрішнього споживання, змін в частині відмови від пільг зі сплати ввізних митних зборів, податків;
  2. в разі вчинення дій в порушення цілей та умов надання пільг по сплаті ввізного мита, податків та (або) обмежень щодо користування та (або) розпорядження цими товарами в зв'язку із застосуванням таких пільг, в тому числі якщо вчинення таких дій призвело до втрати таких товарів, - перший день вчинення зазначених дій, а якщо цей день не встановлений, - день приміщення товарів під митний процедуру випуску для внутрішнього споживання;
  3. в разі втрати товарів, за винятком їх знищення і (або) безповоротної втрати внаслідок аварії або дії непереборної сили або безповоротної втрати в результаті природного убутку при нормальних умовах перевезення (транспортування) та (або) зберігання, - день втрати товарів, а якщо цей день не встановлено, - день приміщення товарів під митний процедуру випуску для внутрішнього споживання;
  4. в разі якщо дотримання цілей і умов надання пільг по сплаті ввізного мита, податків та (або) дотримання обмежень щодо користування та (або) розпорядження цими товарами в зв'язку із застосуванням таких пільг вважається непідтвердженим відповідно до статті 316 цього Кодексу - день приміщення товарів під митну процедуру випуску для внутрішнього споживання.
 12. Що стосується товарів, поміщених у митний процедуру випуску для внутрішнього споживання зі сплатою відповідно до міжнародних договорів в рамках Союзу або міжнародними договорами про вступ до Спілки ввізних мит за нижчими ставками ввізного мита, ніж встановлені Єдиним митним тарифом Євразійського економічного союзу, обов'язок по сплаті ввізного мита підлягає виконанню при настанні обставин, зазначених у пункті 13 цієї статті.
 13. При настанні таких обставин терміном сплати ввізних митних зборів щодо товарів, зазначених у пункті 12 цієї статті, вважається:
  1. в разі добровільної сплати ввізних митних зборів - день внесення в декларацію на товари, подану для поміщення товарів у митний процедуру випуску для внутрішнього споживання, змін в частині обчислення ввізних мит або інший день, визначений Комісією відповідно до міжнародних договорів в рамках Союзу або міжнародними договорами про вступ до Спілки;
  2. в разі вчинення дій в порушення обмежень щодо використання товарів, встановлених пунктом 4 статті 126 цього Кодексу, та (або) з порушенням інших умов, встановлених міжнародними договорами в рамках Союзу або міжнародними договорами про вступ до Спілки, - перший день вчинення зазначених дій, а якщо цей день не встановлений, - день приміщення товарів під митний процедуру випуску для внутрішнього споживання.
 14. Якщо інше не встановлено цим Кодексом, ввізні мита, податки підлягають сплаті:
  1. щодо товарів, зазначених у пункті 9 цієї статті, - у розмірі сум ввізних митних зборів, податків, обчислених відповідно до цього Кодексу в декларації на товари з урахуванням тарифних преференцій і пільг по сплаті ввізного мита, податків;
  2. щодо товарів, зазначених у пункті 10 цієї статті, - у розмірі сум ввізних митних зборів, податків, обчислених відповідно до цього Кодексу в декларації на товари з урахуванням тарифних преференцій і не сплачених у зв'язку із застосуванням пільг зі сплати ввізних митних зборів, податків , а в разі якщо такі товари до закінчення 5 років з дня випуску товарів відповідно до митної процедурою випуску для внутрішнього споживання або до закінчення іншого встановленого терміну дії обмежень щодо користування та (або) розпорядження товарами поміщалися під митний процедуру переробки за межами митної території для їх ремонту відповідно до пункту 3 статті 176 цього Кодексу, - також в розмірі сум ввізних митних зборів, податків, обчислених відповідно до пунктів 1 - 6 статті 186 цього Кодексу;
  3. щодо товарів, зазначених у пункті 12 цієї статті, - у розмірі різниці сум ввізних митних зборів, обчислених відповідно до цього Кодексу щодо ставок ввізних митних зборів, встановлених Єдиним митним тарифом Євразійського економічного союзу, і сум ввізних митних зборів, сплачених при випуску товарів , або в іншому розмірі, встановленому відповідно до міжнародних договорів в рамках Союзу або міжнародними договорами про вступ до Союзу.
 15. Що стосується товарів, які розміщені (поміщених) під митну процедуру випуску для внутрішнього споживання, обов'язок зі сплати спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит підлягає виконанню (спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні мита підлягають сплаті) до випуску товарів відповідно до митної процедурою випуску для внутрішнього споживання.
 16. Спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні мита щодо товарів, які розміщені (поміщених) під митну процедуру випуску для внутрішнього споживання, підлягають сплаті в розмірі, обчисленому декларації на товари з урахуванням особливостей, передбачених главою 12 цього Кодексу.
 17. Що стосується товарів, які розміщені (поміщених) під митну процедуру випуску для внутрішнього споживання при їх випуску до подачі декларації на товари, ця стаття застосовується з урахуванням особливостей, встановлених статтею 137 цього Кодексу.

Стаття 137. Особливості виникнення та припинення обов'язки зі сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, термін їх сплати та обчислення щодо товарів, які розміщені (поміщених) під митну процедуру випуску для внутрішнього споживання, при випуску товарів до подачі декларації на товари

 1. Що стосується товарів, які розміщені під митний процедуру випуску для внутрішнього споживання, заявлених до випуску до подачі декларації на товари, обов'язок зі сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит щодо цих товарів виникає у особи, яка подала заяву про випуск товарів до подачі декларації на товари, з моменту реєстрації митним органом заяви про випуск товарів до подання декларації на товари.
 2. Що стосується товарів, які розміщені під митний процедуру випуску для внутрішнього споживання, заявлених до випуску до подачі декларації на товари, обов'язок зі сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит припиняється у особи, яка подала заяву про випуск товарів до подання декларації на товари, при настанні таких обставин:
  1. визнання митним органом відповідно до законодавства держав-членів про митне регулювання факту знищення і (або) безповоротної втрати іноземних товарів внаслідок аварії або дії непереборної сили або факту безповоротної втрати цих товарів в результаті природного убутку при нормальних умовах перевезення (транспортування) та (або) зберігання, якщо такі знищення або безповоротна втрата настали до випуску таких товарів;
  2. відмова у випуску товарів до подачі декларації на товари;
  3. конфіскація або обіг товарів у власність (дохід) держави-члена відповідно до законодавства цієї держави-члена;
  4. затримання митним органом товарів відповідно до глави 51 цього Кодексу;
  5. розміщення на тимчасове зберігання або приміщення під одну з митних процедур товарів, які були вилучені або заарештовані в ході перевірки повідомлення про злочин, в ході провадження у кримінальній справі або справі про адміністративне правопорушення (ведення адміністративного процесу) і щодо яких прийнято рішення про їх повернення , якщо раніше випуск таких товарів не був проведений.
 3. Що стосується товарів, поміщених у митний процедуру випуску для внутрішнього споживання, випуск яких здійснено до подання декларації на товари, обов'язок зі сплати ввізних митних зборів, податків припиняється у особи, яка подала заяву про випуск товарів до подання декларації на товари, при настанні таких обставин:
  1. напрямок митним органом електронного документа або проставлення митним органом відповідних відміток, зазначених у пункті 17 статті 120 цього Кодексу, якщо стосовно товарів застосовані пільги зі сплати ввізних митних зборів, податків, що не пов'язані з обмеженнями по користуванню і (або) розпорядження цими товарами;
  2. виконання обов'язку зі сплати митних зборів, податків і (або) їх стягнення в розмірах, обчислених та підлягають сплаті відповідно до підпункту 1 пункту 12 цієї статті, якщо інше не передбачено пунктами 4 і 5 цієї статті, а також напрямок митним органом електронного документа або проставлення митним органом відповідних відміток, зазначених у пункті 17 статті 120 цього Кодексу;
  3. конфіскація або обіг товарів у власність (дохід) держави-члена відповідно до законодавства цієї держави-члена.
 4. Якщо по відношенню до товарів, поміщених у митний процедуру випуску для внутрішнього споживання, випуск яких здійснено до подання декларації на товари і щодо яких митним органом спрямований електронний документ або проставлені відповідні відмітки, зазначені в пункті 17 статті 120 цього Кодексу, застосовані пільги зі сплати ввізних митних зборів, податків, пов'язані з обмеженнями по користуванню і (або) розпорядження цими товарами, обов'язок зі сплати ввізних митних зборів, податків відносно таких товарів припиняється у особи, яка подала заяву про випуск товарів до подання декларації на товари, при настанні обставин, передбачених пунктом 4 статті 136 цього Кодексу.
 5. Якщо по відношенню до товарів, поміщених у митний процедуру випуску для внутрішнього споживання, випуск яких здійснено до подання декларації на товари і щодо яких митним органом спрямований електронний документ або проставлені відповідні відмітки, зазначені в пункті 17 статті 120 цього Кодексу, відповідно до міжнародних договорів в рамках Союзу або міжнародними договорами про вступ до спілки ввізні мита сплачені за нижчими ставками ввізного мита, ніж встановлені Єдиним митним тарифом Євразійського економічного союзу, виконання обов'язку зі сплати ввізних митних зборів і (або) їх стягнення в розмірах, обчислених і підлягають сплаті відповідно до підпункту 1 пункту 12 цієї статті, не припиняє обов'язок зі сплати ввізних митних зборів у розмірі різниці сум ввізних митних зборів, обчислених за ставками ввізного мита, встановлених Єдиним митним тарифом Євразійського економ іческого союзу, і сум ввізних митних зборів, сплачених при випуску товарів, або в іншому розмірі, встановленому відповідно до міжнародних договорів в рамках Союзу або міжнародними договорами про вступ до Союзу. Такий обов'язок зі сплати ввізних митних зборів припиняється у особи, яка подала заяву про випуск товарів до подання декларації на товари, при настанні обставин, передбачених пунктом 6 статті 136 цього Кодексу.
 6. Що стосується товарів, поміщених у митний процедуру випуску для внутрішнього споживання, випуск яких здійснено до подання декларації на товари, обов'язок зі сплати спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит припиняється у особи, яка подала заяву про випуск товарів до подання декларації на товари, при настанні наступних обставин :
  1. виконання обов'язку зі сплати спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит і (або) їх стягнення в розмірах, обчислених та підлягають сплаті відповідно до пункту 13 цієї статті, і напрямок митним органом електронного документа або проставлення митним органом відповідних відміток, зазначених у пункті 17 статті 120 цього Кодексу;
  2. конфіскація або обіг товарів у власність (дохід) держави-члена відповідно до законодавства цієї держави-члена.
 7. Що стосується товарів, поміщених у митний процедуру випуску для внутрішнього споживання, випуск яких здійснено до подання декларації на товари і щодо яких декларація на товари подана не пізніше терміну, зазначеного в пункті 16 статті 120 цього Кодексу, а щодо товарів, декларантом яких виступає уповноважений економічний оператор, - не пізніше терміну, зазначеного в пункті 4 статті 441 цього Кодексу, обов'язок зі сплати ввізних митних зборів, податків підлягає виконанню (ввізні мита, податки підлягають сплаті) до подачі декларації на товари, якщо інший термін сплати ввізних митних зборів , податків не встановлено відповідно до цього Кодексу.
 8. Якщо по відношенню до товарів, поміщених у митний процедуру випуску для внутрішнього споживання, випуск яких здійснено до подання декларації на товари і щодо яких митним органом спрямований електронний документ або проставлені відповідні відмітки, зазначені в пункті 17 статті 120 цього Кодексу, застосовані пільги зі сплати ввізних митних зборів, податків, пов'язані з обмеженнями по користуванню і (або) розпорядження цими товарами, обов'язок зі сплати ввізних митних зборів, податків відносно таких товарів підлягає виконанню при настанні обставин і в терміни, зазначені в пункті 11 статті 136 цього Кодексу.
 9. Якщо по відношенню до товарів, поміщених у митний процедуру випуску для внутрішнього споживання, випуск яких здійснено до подання декларації на товари і щодо яких митним органом спрямований електронний документ або проставлені відповідні відмітки, зазначені в пункті 17 статті 120 цього Кодексу, відповідно до міжнародних договорів в рамках Союзу або міжнародними договорами про вступ до спілки ввізні мита сплачені за нижчими ставками ввізного мита, ніж встановлені Єдиним митним тарифом Євразійського економічного союзу, обов'язок зі сплати ввізних митних зборів підлягає виконанню при настанні обставин і в терміни, зазначені в пункті 13 статті 136 цього Кодексу.
 10. Що стосується товарів, поміщених у митний процедуру випуску для внутрішнього споживання, випуск яких здійснено до подання декларації на товари і щодо яких декларація на товари подана не пізніше терміну, зазначеного в пункті 16 статті 120 цього Кодексу, а щодо товарів, декларантом яких виступає уповноважений економічний оператор, - не пізніше терміну, зазначеного в пункті 4 статті 441 цього Кодексу, обов'язок зі сплати спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит підлягає виконанню (спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні мита підлягають сплаті) до подачі декларації на товари.
 11. Якщо по відношенню до товарів, поміщених у митний процедуру випуску для внутрішнього споживання, випуск яких здійснено до подання декларації на товари, декларація на товари не подана до закінчення терміну, зазначеного в пункті 16 статті 120 цього Кодексу, а щодо товарів, декларантом яких виступає уповноважений економічний оператор, - до закінчення терміну, зазначеного в пункті 4 статті 441 цього Кодексу, обов'язок зі сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит підлягає виконанню. Терміном сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит вважається останній день строку, зазначеного в пункті 16 статті 120 цього Кодексу, а щодо товарів, декларантом яких виступає уповноважений економічний оператор, - останній день терміну, зазначеного в пункті 4 статті 441 цього Кодексу.
 12. Ввізні мита, податки підлягають сплаті:
  1. щодо товарів, зазначених у пункті 7 цієї статті, - у розмірі сум ввізних митних зборів, податків, обчислених відповідно до цього Кодексу в декларації на товари з урахуванням тарифних преференцій і пільг по сплаті ввізного мита, податків;
  2. щодо товарів, зазначених у пункті 8 цієї статті, - у розмірі сум ввізних митних зборів, податків, обчислених відповідно до цього Кодексу в декларації на товари з урахуванням тарифних преференцій і не сплачених у зв'язку із застосуванням пільг зі сплати ввізних митних зборів, податків , а в разі якщо такі товари до закінчення 5 років з дня випуску товарів відповідно до митної процедурою випуску для внутрішнього споживання або до закінчення іншого встановленого терміну дії обмежень щодо користування та (або) розпорядження товарами поміщалися під митний процедуру переробки за межами митної території для їх ремонту відповідно до пункту 3 статті 176 цього Кодексу, - також в розмірі сум ввізних митних зборів, податків, обчислених відповідно до пунктів 1 - 6 статті 186 цього Кодексу;
  3. щодо товарів, зазначених у пункті 9 цієї статті, - у розмірі різниці сум ввізних митних зборів, обчислених відповідно до цього Кодексу щодо ставок ввізних митних зборів, встановлених Єдиним митним тарифом Євразійського економічного союзу, і сум ввізних митних зборів, сплачених при випуску товарів , або в іншому розмірі, встановленому міжнародними договорами в рамках Союзу або міжнародними договорами про вступ до Союзу.
 13. Що стосується товарів, зазначених у пункті 10 цієї статті, спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні мита підлягають сплаті в розмірі, обчисленому декларації на товари з урахуванням особливостей, передбачених главою 12 цього Кодексу.
 14. Що стосується товарів, зазначених у пункті 11 цієї статті, база для обчислення належних до сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит визначається на підставі відомостей, зазначених у заяві про випуск товарів і документах, поданих разом з такою заявою.
  У разі якщо коди товарів відповідно до Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності визначені на рівні угруповання з кількістю знаків менше 10:
  • для обчислення митних зборів застосовується найбільша з ставок митних зборів, відповідних товарів, що входять в таку угруповання;
  • для обчислення податків застосовується найбільша з ставок податку на додану вартість, найбільша з ставок акцизів (акцизного податку або акцизного збору), відповідних товарів, що входять в таку угруповання, щодо яких встановлено найбільша з ставок митних зборів;
  • для обчислення спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит застосовується найбільша з ставок спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, відповідних товарів, що входять в таку угруповання, з урахуванням абзацу шостого цього пункту.
   Спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні мита обчислюються виходячи з походження товарів, підтвердженого відповідно до глави 4 цього Кодексу, та (або) інших відомостей, необхідних для визначення зазначених мит.
   У разі якщо походження товарів і (або) інші відомості, необхідні для визначення зазначених мит, не підтверджені, спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні мита обчислюються виходячи з найбільших ставок спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, встановлених щодо товарів того ж коду Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності , якщо класифікація товару здійснена на рівні 10 знаків, або товарів, що входять в угруповання, якщо коди товарів відповідно до Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності визначені на рівні угруповання з кількістю знаків менше 10.
 15. У разі якщо стосовно товарів, зазначених у пункті 11 цієї статті, згодом подано декларацію на товари, митні збори, податки, спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні мита сплачуються в розмірі сум, обчислених відповідно до цього Кодексу в декларації на товари, виходячи з відомостей , зазначених в декларації на товари. Повернення (залік) надміру сплачених та (або) надміру стягнутих сум митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит здійснюється відповідно до глави 10 і статтею 76 цього Кодексу.

Стаття 138. Особливості сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит щодо товарів, зазначених у пункті 3 статті 134 цього Кодексу

 1. При розміщенні товарів, зазначених у підпункті 1 пункту 3 статті 134 цього Кодексу, під митний процедуру випуску для внутрішнього споживання ввізні мита, податки, спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні мита підлягають сплаті в розмірі сум ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, які підлягали б сплаті, як якщо б іноземні товари, Поміщені під митний процедуру переробки на митній території та використані для виготовлення товарів, зазначених у підпункті 1 пункту 3 статті 134 цього Кодексу, відповідно до норм їх виходу, містилися під митну процедуру випуску для внутрішнього споживання.
  Ввізні мита, податки, спеціальні, антидемпінгові, компенсаційні мита щодо зазначених товарів обчислюються відповідно до пункту 1 статті 175 цього Кодексу.
 2. З сум ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит, що сплачуються (стягуються) відповідно до пункту 1 цієї статті, підлягають сплаті відсотки, як якщо б у відношенні зазначених сум була надана відстрочка їх сплати з дня поміщення товарів у митний процедуру переробки на митній території по день припинення обов'язки зі сплати ввізних митних зборів, податків, спеціальних, антидемпінгових, компенсаційних мит.
  Зазначені відсотки нараховуються та сплачуються відповідно до статті 60 цього Кодексу.
  У разі якщо дія митної процедури переробки на митній території відповідно до пункту 3 статті 173 цього Кодексу припинялося, відсотки, передбачені цим пунктом, за період призупинення дії митної процедури не нараховуються і не сплачуються.
 3. При розміщенні товарів, зазначених у підпункті 3 пункту 3 статті 134 цього Кодексу, під митний процедуру випуску для внутрішнього споживання ввізні мита, податки обчислюються і підлягають сплаті відповідно до статті 186 цього Кодексу, як якщо б такі товари були продуктами переробки.