МЕНЮ

Технічний регламент ЄАЕС "Про обмеження застосування небезпечних речовин у виробах електротехніки та радіоелектроніки" (ТР ЄАЕС 037/2016)

-

I. Область застосування

 1. Справжній технічний регламент розроблений відповідно до Договору про Євразійський економічний союз від 29.05. 2014 року в цілях забезпечення захисту життя і здоров'я людини, навколишнього середовища, а також попередження дій, що вводять в оману споживачів (користувачів) виробів електротехніки та радіоелектроніки щодо змісту в них небезпечних речовин.
  Справжній технічний регламент встановлює обов'язкові для застосування і виконання на території Євразійського економічного союзу (далі - Союз) вимоги щодо обмеження застосування небезпечних речовин у виробах електротехніки і радіоелектроніки, що випускаються в обіг на території Союзу, для забезпечення їх вільного переміщення.
  Якщо по відношенню до виробів електротехніки та радіоелектроніки прийняті інші технічні регламенти Союзу (Митного союзу), що встановлюють вимоги до даних виробів, то такі вироби електротехніки та радіоелектроніки повинні відповідати вимогам всіх технічних регламентів Союзу (Митного союзу), дія яких на них поширюється.
 2. Дія Технічного регламенту поширюється на випущені в обіг на території Союзу вироби електротехніки та радіоелектроніки за переліком згідно з додатком № 1.
 3. Дія Технічного регламенту не поширюється на:
  • а) вироби електротехніки та радіоелектроніки, призначені для використання при номінальній напрузі понад 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму, якщо інше не передбачено додатком № 1 до цього технічного регламенту;
  • б) вироби електротехніки та радіоелектроніки, призначені виключно для використання в якості складових частин електричного обладнання, не включеного до переліку, передбаченого додатком № 1 до цього технічного регламенту;
  • в) іграшки електричні;
  • г) фотоелектричні панелі (сонячні батареї), що входять до складу виробів електротехніки та радіоелектроніки;
  • д) вироби електротехніки та радіоелектроніки, призначені для використання в складі наземних і орбітальних космічних об'єктів;
  • е) електричне обладнання, призначене виключно для використання на повітряному, водному, наземному і підземному транспорті;
  • ж) батареї та акумулятори електричні, в тому числі що випускаються в обіг на території Союзу в складі виробів електротехніки та радіоелектроніки;
  • з) що були у використанні (експлуатації) вироби електротехніки та радіоелектроніки;
  • і) кошти вимірів;
  • к) медичні вироби.

II. Основні поняття

 1. Для цілей застосування Технічного регламенту використовуються поняття, які означають наступне:
  • "Іграшка" - виріб або матеріал, призначені для гри дитини (дітей) віком до 14 років;
  • "Іграшка електрична" - іграшка, у якій хоча б одна функція здійснюється за рахунок електричної енергії;
  • "Вироби електротехніки та радіоелектроніки" - вироби, функціонування яких за призначенням обумовлено наявністю, застосуванням, виробленням, перетворенням, передачею та розподілом електричних струмів і (або) електромагнітних полів, які призначені для безпосереднього використання або вбудовані в машини, механізми, апарати, прилади та інше обладнання;
  • "Імпортер" - резидент держави - члена Союзу, який уклав з нерезидентом держави - члена Союзу зовнішньоторговельний договір на передачу виробів електротехніки та радіоелектроніки, здійснює реалізацію цих виробів і несе відповідальність за їх відповідність вимогам Технічного регламенту;
  • "Однорідний (гомогенний) матеріал" - матеріал з постійним складом у всьому його обсязі, що складається з однієї речовини або комбінації речовин і (або) матеріалів, які не можуть бути розділені механічним способом (шляхом розбирання, розрізання, подрібнення, шліфування або іншого механічного впливу ).

III. Правила поводження виробів електротехніки і радіоелектроніки на ринку Союзу

 1. Виріб електротехніки та радіоелектроніки випускається в обіг на території Союзу при його відповідність цьому технічному регламенту, а також іншим технічним регламентам Союзу (Митного союзу), дія яких на нього поширюється, і за умови, що воно пройшло підтвердження відповідності згідно з розділом VII цього технічного регламенту, а також згідно з іншими технічними регламентами Союзу (Митного союзу), дія яких на нього поширюється.
 2. Виріб електротехніки та радіоелектроніки, відповідність якого вимогам Технічного регламенту, а також вимогам інших технічних регламентів Союзу (Митного союзу) не доведено, не повинно бути марковано єдиним знаком обігу продукції на ринку Союзу.

IV. Вимоги щодо обмеження застосування небезпечних речовин

 1. Виріб електротехніки та радіоелектроніки має бути розроблено та виготовлено таким чином, щоб в його складі не містилося:
  • а) небезпечних речовин за переліком згідно з додатком № 2;
  • б) однорідних (гомогенних) матеріалів, що містять небезпечні речовини в концентрації, що перевищує допустимий рівень, зазначений у переліку, передбаченому додатком № 2 до цього технічного регламенту.
 2. Відносно виробів електротехніки та радіоелектроніки встановлені спеціальні вимоги щодо обмеження застосування небезпечних речовин згідно з додатком № 3.

V. Вимоги до маркування та експлуатаційних документів

 1. Найменування і (або) позначення виробу електротехніки і радіоелектроніки (тип, марка, модель (при наявності)), його основні параметри і характеристики, найменування та (або) товарний знак підприємства-виготовлювача, найменування держави, в якому виготовлено виріб електротехніки та радіоелектроніки, повинні бути нанесені на цей виріб і вказані в доданих до неї експлуатаційних документах.
  При цьому найменування і (або) позначення виробу електротехніки і радіоелектроніки (тип, марка, модель (при наявності)), найменування і (або) товарний знак підприємства-виготовлювача повинні бути також нанесені на упаковку.
 2. Якщо відомості, передбачені пунктом 9 Технічного регламенту, неможливо нанести на виріб електротехніки та радіоелектроніки, то вони можуть зазначатися тільки в доданих до даного виробу експлуатаційних документах. При цьому найменування і (або) позначення виробу електротехніки і радіоелектроніки (тип, марка, модель (при наявності)), найменування і (або) товарний знак підприємства-виготовлювача повинні бути нанесені на упаковку.
 3. маркування вироби електротехніки та радіоелектроніки повинна бути розбірливою, легко читається і повинна бути нанесена на виріб електротехніки та радіоелектроніки в місці, доступному для огляду без розбирання із застосуванням інструменту.
 4. Експлуатаційні документи до виробу електротехніки та радіоелектроніки повинні містити:
  • а) інформацію, зазначену в пункті 9 цього Технічного регламенту;
  • б) інформацію про призначення виробу;
  • в) характеристики і параметри вироби;
  • г) правила і умови експлуатації (використання), монтажу, зберігання, перевезення (транспортування), реалізації та утилізації вироби (при необхідності - відповідні вимоги);
  • д) інформацію про заходи, які слід вжити при виявленні несправності вироби;
  • е) найменування та місцезнаходження виробника (уповноваженого виробником особи), імпортера, їх контактні дані;
  • ж) інформацію про місяць і рік виготовлення виробу і (або) про місце нанесення такої інформації або спосіб визначення року виготовлення.
 5. Нанесення маркувань та складання експлуатаційних документів здійснюються російською мовою і при наявності відповідних вимог в законодавстві держав - членів Союзу (далі - держави-члени) - державною мовою (державні мови) держави-члена, на території якого реалізується продукція. Одиниці виміру, літерні товарні знаки, імена, назви населених пунктів і інші найменування та реквізити в маркуванні та експлуатаційних документах можуть наводитися на інших мовах.
  Експлуатаційні документи оформляються на паперових носіях. До них може додаватися комплект експлуатаційних документів на електронному носії. Експлуатаційні документи, що входять до комплекту вироби електротехніки та радіоелектроніки НЕ побутового призначення, можуть бути оформлені тільки на електронному носії.

VI. Забезпечення відповідності виробів електротехніки та радіоелектроніки вимогам технічного регламенту

 1. Відповідність вироби електротехніки та радіоелектроніки справжньому технічному регламенту забезпечується виконанням його вимог щодо обмеження застосування небезпечних речовин.
 2. Методи досліджень (випробувань) і вимірювань вироби електротехніки та радіоелектроніки встановлюються стандартами, включеними до переліку стандартів, що містять правила і методи досліджень (випробувань) і вимірювань, в тому числі правила відбору зразків, необхідні для застосування та виконання вимог Технічного регламенту та здійснення оцінки відповідності продукції.

VII. Оцінка відповідності виробів електротехніки і радіоелектроніки

 1. оцінка відповідності виробів електротехніки та радіоелектроніки проводиться в формі підтвердження відповідності.
 2. При підтвердженні відповідності виробів електротехніки та радіоелектроніки заявниками можуть бути зареєстровані на території держави-члена відповідно до її законодавства юридична особа або фізична особа як індивідуальний підприємець, що є виробниками або імпортерами (продавцями) або уповноваженими виробником особами.
 3. Вироби електротехніки та радіоелектроніки підлягають підтвердженню відповідності в формі декларування відповідності за однією з наступних схем:
  • а) для виробів, що випускаються серійно, - схеми 1д, 3д і 6д;
  • б) для партії виробів - схеми 2д і 4д.
 4. При декларуванні відповідності виробів електротехніки та радіоелектроніки заявником може бути:
  • а) для схем 1д, 3д і 6д - виробник (уповноважена виробником особа);
  • б) для схем 2д і 4д - виробник (уповноважена виробником особа) або імпортер (продавець).
 5. Вибір схеми декларування відповідності виробів електротехніки та радіоелектроніки здійснюється заявником.
 6. Декларування відповідності виробів електротехніки та радіоелектроніки за схемами 1д і 2д здійснюється заявником на підставі власних доказів. Випробування зразків виробів електротехніки та радіоелектроніки за вибором заявника проводяться у випробувальній лабораторії заявника, або в акредитованій випробувальній лабораторії (центрі), включеної до Єдиного реєстру органів з сертифікації та випробувальних лабораторій (центрів) Митного союзу (далі - Єдиний реєстр), або в інший випробувальної лабораторії.
  Декларування відповідності виробів електротехніки та радіоелектроніки за схемами 3д, 4д і 6д здійснюється заявником на підставі власних доказів та доказів, отриманих за участю акредитованої випробувальної лабораторії (центру), включеної до Єдиного реєстру.
 7. При декларуванні відповідності виробів електротехніки та радіоелектроніки заявник:
  • а) формує і аналізує документи, що підтверджують відповідність виробів вимогам Технічного регламенту, в тому числі:
   • технічні умови (за наявності);
   • експлуатаційні документи;
   • протокол (протоколи) випробувань зразків виробів і (або) складових частин, матеріалів, компонентів виробів на відповідність вимогам Технічного регламенту та (або) інші документи на вибір заявника, що послужили підставою для підтвердження відповідності виробів вимогам Технічного регламенту (при наявності) (схеми 1д, 2д, 3д, 4д і 6 д);
   • договір на поставку (контракт) І товаросопроводительную документацію (при наявності) (для партії виробів, одиничного вироби) (схеми 2д і 4д);
   • сертифікат на систему управління якістю (копію сертифіката) (схема 6д);
  • б) проводить ідентифікацію виробів з метою віднесення їх до сфери застосування Технічного регламенту;
  • в) забезпечує проведення виробничого контролю і вживає всіх необхідних заходів для того, щоб процес виробництва виробів забезпечував їх відповідність вимогам Технічного регламенту;
  • г) вживає всіх необхідних заходів щодо забезпечення стабільності функціонування системи менеджменту якості (схема 6д);
  • д) приймає декларацію про відповідність, яка оформляється за єдиною формою і правилами, затвердженими Рішенням Колегії ЕАЕК від 25.12.2012 р № 293;
  • е) завдає єдиний знак обігу продукції на ринку Союзу після завершення процедури підтвердження відповідності;
  • ж) формує після завершення процедури підтвердження відповідності комплект документів, який включає в себе документи, передбачені підпунктом "а" цього пункту, та декларацію про відповідність.
 8. Декларація про відповідність підлягає реєстрації в порядку, передбаченому Рішенням Колегії ЕАЕК від 09.04.2013 р № 76.
 9. Термін дії декларації про відповідність для виробів електротехніки і радіоелектроніки, що випускаються серійно, складає не більше 5 років. Для партії виробів електротехніки та радіоелектроніки термін дії декларації про відповідність не встановлюється.
 10. За вибором заявника підтвердження відповідності виробів електротехніки та радіоелектроніки в формі декларування відповідності може бути замінено підтвердженням відповідності в формі сертифікації по одній з наступних схем:
  • а) для виробів, що випускаються серійно, - схеми 1с, 2с і 6с;
  • б) для партії виробів - схема 3с.
 11. При сертифікації виробів електротехніки та радіоелектроніки заявником може бути:
  • а) для схем 1с, 2с і 6с - виробник (уповноважена виробником особа);
  • б) для схеми 3с - виробник (уповноважена виробником особа) або імпортер (продавець).
 12. Вибір схеми сертифікації виробів електротехніки та радіоелектроніки здійснюється заявником.
 13. При сертифікації виробів електротехніки та радіоелектроніки заявник:
  • а) вживає всіх необхідних заходів для того, щоб процес виробництва виробів був стабільним і забезпечував їх відповідність вимогам Технічного регламенту;
  • б) формує таку технічну документацію:
   • технічні умови (за наявності);
   • експлуатаційні документи;
   • договір на поставку (контракт) і товаросупровідних документація (при наявності) (для партії виробів) (схема 3с);
   • сертифікат на систему менеджменту якості (копія сертифіката) (схема 2 с);
   • інші документи на вибір заявника, що послужили підставою для підтвердження відповідності виробів вимогам Технічного регламенту (при наявності);
  • в) подає до органу з сертифікації, включений до Єдиного реєстру, заявку на сертифікацію виробів (з додатком технічної документації). У заявці зазначаються відомості про документ, на відповідність вимогам якого сертифікована система менеджменту якості (схема 2с), а також про ідентифікують ознаки партії виробів і входять до неї одиниць продукції (схема 3с);
  • г) завдає єдиний знак обігу продукції на ринку Союзу після завершення процедури підтвердження відповідності;
  • д) у разі внесення змін до конструкції виробів або технологію їх виробництва, які можуть вплинути на відповідність таких виробів вимогам Технічного регламенту, заздалегідь сповіщає про це орган із сертифікації (схема 1с);
  • е) формує після завершення процедури підтвердження відповідності комплект документів, який включає в себе документи, передбачені підпунктом "б" цього пункту, протокол (протоколи) випробувань, результати аналізу стану виробництва (схема 1с) і сертифікат відповідності.
 14. При сертифікації виробів електротехніки та радіоелектроніки орган по сертифікації, включений до Єдиного реєстру:
  • а) аналізує технічну документацію, представлену заявником, та інформує заявника про своє рішення (із зазначенням умови проведення сертифікації);
  • б) проводить ідентифікацію зразків виробів і відбір їх у заявника для проведення випробувань;
  • в) забезпечує проведення випробувань зразків виробів (партії виробів (вибірки з партії) (схема 3с)) в акредитованій випробувальній лабораторії (центрі), включеної до Єдиного реєстру;
  • г) проводить аналіз стани провадження заявника, результати якого оформляються актом (схема 1с);
  • д) при позитивних результатах випробувань та аналізу стану виробництва оформляє сертифікат відповідності за єдиною формою, затвердженою Рішенням Колегії ЕАЕК від 25.12.2012 р № 293, і видає його заявнику;
  • е) вносить відомості про сертифікат відповідності до єдиного реєстру виданих сертифікатів відповідності та зареєстрованих декларацій про відповідність;
  • ж) проводить інспекційний контроль щодо сертифікованих виробів протягом усього терміну дії сертифіката відповідності за допомогою проведення випробувань зразків виробів в акредитованій випробувальній лабораторії (центрі), включеної до Єдиного реєстру, і (або) аналізу стану виробництва (схема 1с);
  • з) проводить інспекційний контроль щодо сертифікованих виробів протягом усього терміну дії сертифіката відповідності за допомогою проведення випробувань зразків виробів в акредитованій випробувальній лабораторії (центрі), включеної до Єдиного реєстру, і аналізу результатів інспекційного контролю органу з сертифікації системи менеджменту якості стосовно сертифікованої системи менеджменту якості (схема 2с);
  • і) при позитивних результатах інспекційного контролю підтверджує дію сертифіката відповідності та вносить в акт інспекційного контролю відповідний запис, при негативних результатах інспекційного контролю приймає рішення про призупинення або про скасування дії сертифіката відповідності і доводить інформацію про прийняте рішення до заявника (схеми 1с і 2с).
 15. У разі здійснення підтвердження відповідності (декларування відповідності або сертифікації) за схемами, які передбачають сертифікацію системи менеджменту якості, роботи по сертифікації такої системи здійснюються органом по сертифікації системи менеджменту якості, зареєстрованим на території держави-члена відповідно до законодавства цієї держави і акредитованим в національній системі акредитації держави-члена.
 16. Термін дії сертифіката відповідності для виробів електротехніки і радіоелектроніки, що випускаються серійно, складає не більше 5 років. Для партії виробів електротехніки та радіоелектроніки термін дії сертифіката відповідності не встановлюється.
 17. Комплект документів, що формується після підтвердження відповідності виробів електротехніки та радіоелектроніки, зберігається:
  • а) для виробів, що випускаються серійно, - у заявника не менше 10 років з дня припинення дії декларації про відповідність або сертифіката відповідності;
  • б) для партії виробів - у заявника не менше 10 років з дня закінчення реалізації партії виробів;
  • в) для вироби - у виробника (уповноваженого виробником особи) не менше 10 років з дня зняття з виробництва (припинення виробництва) цього виробу.

VIII. Маркування єдиним знаком обігу продукції на ринку Cоюза

 1. Виріб електротехніки та радіоелектроніки, яка відповідає вимогам цього технічного регламенту і пройшла процедуру підтвердження відповідності згідно з розділом VII цього технічного регламенту, повинен мати маркування єдиним знаком обігу продукції на ринку Cоюза.
 2. Маркування єдиним знаком обігу продукції на ринку Союзу здійснюється перед випуском вироби електротехніки та радіоелектроніки в обіг на ринку Союзу.
 3. Єдиний знак обігу продукції на ринку Союзу наноситься на кожний виріб електротехніки та радіоелектроніки будь-яким способом, що забезпечує чітке і ясне зображення протягом усього терміну служби виробу, а також наводиться в доданих до неї експлуатаційних документах.
  При неможливості нанесення єдиного знака обігу продукції на ринку Союзу на виріб електротехніки та радіоелектроніки допускається його нанесення тільки на упаковку вироби і в доданих до неї експлуатаційних документах.
 4. Виріб електротехніки та радіоелектроніки маркується єдиним знаком обігу продукції на ринку Союзу при його відповідності вимогам усіх технічних регламентів Союзу (Митного союзу), дія яких на нього поширюється

 

Перелік виробів електротехніки та радіоелектроніки, на які поширюється дія технічного регламенту ЄАЕС "Про обмеження застосування небезпечних речовин у виробах електротехніки та радіоелектроніки" (ТР ЄАЕС 037/2016)

 1. Електричні апарати та прилади побутового призначення:
  • а) для приготування і зберігання їжі та механізації кухонних робіт, а також інше кухонне обладнання;
  • б) для обробки (прання, прасування, сушки, очищення) білизни, одягу і взуття;
  • в) для чищення та прибирання приміщень;
  • г) для підтримки і регулювання мікроклімату в приміщеннях;
  • д) санітарно-гігієнічні;
  • е) для догляду за волоссям, нігтями і шкірою;
  • ж) для обігріву тіла;
  • з) вібромасажні;
  • і) ігрове, спортивне та тренажерне обладнання;
  • к) аудіо- і відеоапаратура, приймачі теле- і радіомовлення;
  • л) швейні та в'язальні;
  • м) блоки живлення, зарядні пристрої, стабілізатори напруги;
  • н) для садово-городнього господарства;
  • о) для акваріумів та садових водоймищ;
  • п) електронасоси;
  • р) годинник електричні та електронні;
  • с) калькулятори;
  • т) вироби електроустановочні;
  • у) подовжувачі.
 2. Електронні обчислювальні машини і підключаються до них пристрої, включаючи їх комбінації:
  • а) сервери, системні блоки персональних комп'ютерів;
  • б) ноутбуки;
  • в) планшетні, кишенькові, надолонні і інші малогабаритні комп'ютери;
  • г) клавіатури, маніпулятори, треккери і інші пристрої управління і введення (комп'ютерні мишки, джойстики, шоломи, окуляри);
  • д) змінні накопичувачі інформації;
  • е) монітори;
  • ж) принтери;
  • з) сканери;
  • і) акустичні системи й навушники;
  • к) мультимедійні проектори;
  • л) зчитувачі біометричної інформації;
  • м) веб-камери;
  • н) модеми;
  • о) блоки безперебійного живлення.
 3. Засоби електрозв'язку (термінальні телекомунікаційні пристрої):
  • а) телефони стаціонарні і мобільні;
  • б) телефони-автомати;
  • в) телефакси;
  • г) телекси;
  • д) переносні і портативні радіостанції;
  • е) мітки радіочастотної ідентифікації.
 4. Копіювальні машини і інше електричне офісне (конторське) обладнання.
 5. Інструмент електрифікований (машини ручні та переносні електричні).
 6. Джерела світла і обладнання світлове, включаючи обладнання, що вбудовується в меблі.
 7. Інструменти електромузичні.
 8. Автомати ігрові та торгові.
 9. Касові апарати, Білетопечатающая машини, зчитувачі ідентифікаційних карт, банкомати, інформаційні кіоски.
 10. Кабелі, проведення й шнури, призначені для використання при номінальній напрузі не більше 500 В змінного і (або) постійного струму, за винятком волоконно-оптичних кабелів.
 11. Вимикачі автоматичні та пристрої захисного відключення.
 12. Пожежні, охоронні та пожежно-охоронні сповіщувачі.

 

Повний перелік продукції, щодо якої подача митної декларації супроводжується поданням документа про оцінку відповідності (відомостей про документ про оцінку відповідності) вимогам ТР ЄАЕС "Про обмеження застосування небезпечних речовин у виробах електротехніки та радіоелектроніки" (ТР ЄАЕС 037/2016)

в редакції Рішення Колегії ЕАЕК № 33 від 23.03.2021

Найменування продукції код ТН ЗЕД ЄАЕС Документ про відповідність
холодильники морозильники холодільнікіморозільнікі 8418102001
8418108001
841821
8418290000
8418302001
8418308001
8418402001
8418408001
декларація про відповідність
машини посудомийні 8422110000 декларація про відповідність
електроплити і електроплитки кухонні панелі 8516601010
8516601090
8516605000
8516797000
декларація про відповідність
електрошафи електродуховки печі вбудовуються жарочні шафи електросушарки для фруктів овочів ягід грибів 8516608000
8516609000
8516797000
декларація про відповідність
електроприлади для нагрівання рідини кип'ятильники чайники кавоварки кавоварки підігрівачі дитячого харчування пароварки стерилізатори 8516108000
8516710000
8516797000
декларація про відповідність
печі мікрохвильові 8516500000 декларація про відповідність
Утилізатори подрібнювачі кухонних відходів 8509800000 декларація про відповідність
Електрогрилі контактні грилі аерогрилі електрошашличниці електротостери електроростери вафельниці фритюрниці барбекю хлібопічки раклетніци йогуртниці мультиварки електросковороди міксери кавомолки кухонні машини комбайни процесори харчові соковижималки олійниці м'ясорубки блендери терки збивачки картофелечистки виготовлення морозива ножі ножеточка шинкування Ломтерізки зернодробилки 8509400000
8509800000
8516607000
8516609000
8516720000
8516792000
8516797000
декларація про відповідність
машини пральні 8450111100
8450111900
8450119000
8450120000
8450190000
декларація про відповідність
сушильні барабани центрифуги 8421120000
8421197009
845121000
8451290000
декларація про відповідність
пристрою для прання білизни ультразвукові 8450190000
8479899708
декларація про відповідність
праски прасувальні машини пароочищувачі парогенератори 8424309000
8424890009
8451300000
8516400000
8516797000
декларація про відповідність
електросушарки поперечини для рушників і одягу 8516797000 декларація про відповідність
пилососи сухого та вологого чищення 8508 декларація про відповідність
підлогонатирачі 8509800000 декларація про відповідність
системи пилососна 8508 декларація про відповідність
електрощітки 8509800000 декларація про відповідність
парові щітки швабри 8424309000
8424890009
8509800000
8516797000
декларація про відповідність
водовсмоктувальних чистячі прилади 8509800000 декларація про відповідність
вентилятори 8414510000 декларація про відповідність
кондиціонери 841510
8415810090
8415820000
8415830000
декларація про відповідність
зволожувачі випарники осушувачі 8415900009
841899
8479899708
8509800000
декларація про відповідність
очищувачі повітря кухонні витяжки 841460000
8421392009
декларація про відповідність
електрообігрівачі застосовуються при розведенні тварин і вирощуванні рослин електроприлади для опалювання нагріву обігріву кімнатних приміщень електрорадіатори тепловентилятори конвектори 8436210000
8516210000
851629
декларація про відповідність
електрокаміни 8516210000
8516295000
8516299100
8516299900
декларація про відповідність
системи тепла підлога 851680 декларація про відповідність
водонагрівачі 851610 декларація про відповідність
душові кабіни туалети при підключенні до мережі змінного струму освітлення підігрів 3922
7324900009
9019109001
декларація про відповідність
прилади застосовуються для гігієни порожнини рота 8509800000 декларація про відповідність
електронагрівальні прилади для сауни кам'янки 8516299900 декларація про відповідність
електроприлади для знищення комах 8543709000 декларація про відповідність
електробритви тримери епілятори 8510100000
8510300000
декларація про відповідність
машинки для стрижки волосся 8510200000 декларація про відповідність
електросауна для особи 8516797000 декларація про відповідність
фени стайлери прилади для укладання волосся випрямлячі 8516310009
8516320000
декларація про відповідність
електросушарки для рук 8516330000 декларація про відповідність
електробігуді електрощіпци для волосся 8516320000 декларація про відповідність
електричні грілки ковдри матраци та подушки 6301100000
6306400000
6307909800
940421
940429
940490
декларація про відповідність
апарати для масажу тіла без нагляду лікаря 9019101000 декларація про відповідність
гідромасажні ванни для ніг 9019109001 декларація про відповідність
відеоігри та пристрої для них 950450000 декларація про відповідність
ігрове спортивне і тренажерне обладнання підключається до мережі змінного струму 950430
9504908009
950691
декларація про відповідність
аудіовідеозапісивающая і аудіовідеовоспроізводящая апаратура 8519
8521
852580
8527
852849
852859
852869
852872
декларація про відповідність
радіоприймальна апаратура 8527 декларація про відповідність
приймачі телевізійні телетюнери тюнери супутникового телебачення 852871
852872
декларація про відповідність
акустичні системи 8518210000
851822000
851829
декларація про відповідність
підсилювачі звукової частоти 851840
8518500000
декларація про відповідність
відеофони домофони 8517691000
8517692000
декларація про відповідність
швейні машини з електроприводом 845210 декларація про відповідність
оверлоки 8452101900 декларація про відповідність
машини в'язальні електричні 8447 декларація про відповідність
блоки живлення зарядні пристрої стабілізатори напруги для побутового обладнання 8504403009
8504408200
8504409000
декларація про відповідність
пристрою для зарядки акумуляторів 8504405500 декларація про відповідність
газонокосарки тримери для стрижки газонів і живоплоту 8433111000
8433191000
8467292000
8467298000
декларація про відповідність
електрожалюзі для вікон дверей воріт в комплекті з електродвигуном 8479899708 декларація про відповідність
садові повітродувки вентиляційні пилососи 8467298509
8508600000
декларація про відповідність
доїльні апарати 8434100000 декларація про відповідність
компресори 8414808000 декларація про відповідність
насоси 841370
8413810000
декларація про відповідність
нагрівачі 8516108000 декларація про відповідність
освітлювальне обладнання лампи 9405401002
9405401008
9405403109
9405403509
9405403902
9405403908
9405409109
9405409509
9405409902
9405409909
9405919009
9405920008
9405990008
декларація про відповідність
обладнання для фільтрування або очищення води фільтри електричні стерилізатори 8421210009 декларація про відповідність
годівниці електричні 8509800000 декларація про відповідність
фонтани декоративні для водойм з електроприводом і чи електричним насосом 841370
8413810000
декларація про відповідність
електричні насоси для використання в системах подачі питної води водопостачання водяного опалення відведення стічних вод експлуатуються в індивідуальних будинках призначених для проживання 8413 декларація про відповідність
годинник електричні та електронні 9102120000
9105210000
9105910000
декларація про відповідність
калькулятори 8470 декларація про відповідність
вимикачі в тому числі напівпровідникові таймери 853650
9107000000
декларація про відповідність
вимикачі для електроприладів 853650 декларація про відповідність
розетки 8536699008 декларація про відповідність
вилки 8536699008 декларація про відповідність
разветвители перехідники 8536699008
8536901000
8536908500
декларація про відповідність
подовжувачі в тому числі подовжувачі з фільтрами 854442 декларація про відповідність
подовжувачі на котушці 854442 декларація про відповідність
сервери системні блоки персональних комп'ютерів 8471410000
8471490000
8471500000
декларація про відповідність
ноутбуки 8471300000 декларація про відповідність
планшетні кишенькові надолонні і інші малогабаритні комп'ютери 8471300000 декларація про відповідність
клавіатури маніпулятори треккери і інші пристрої управління і введення комп'ютерні мишки джойстики шоломи окуляри 8471
950450000
декларація про відповідність
зовнішні накопичувачі інформації 847170
8523
декларація про відповідність
монітори 8528421000
8528521000
8528529009
8528599009
декларація про відповідність
принтери 844331
8443321009
декларація про відповідність
сканери 8471607000 декларація про відповідність
акустичні системи й навушники 8518210000
851822000
851829
851830
декларація про відповідність
мультимедійні проектори 8528621000 декларація про відповідність
зчитувачі біометричної інформації 8471
9031499000
9031803800
декларація про відповідність
вебкамери 852580 декларація про відповідність
модеми 851762000 декларація про відповідність
блоки безперебійного живлення 8504403002
8504403009
декларація про відповідність
телефони стаціонарні і мобільні 8517110000
8517120000
8517180000
декларація про відповідність
телефониавтомати 8517180000 декларація про відповідність
телефакси 8443323000
851762000
декларація про відповідність
телекси 851762000 декларація про відповідність
переносні і портативні радіостанції 8517
8525600009
декларація про відповідність
мітки радіочастотної ідентифікації 852352 декларація про відповідність
Копіювальні машини і інше електричне офісне конторське обладнання 844332910
8443329300
8443329900
844339
8472100000
8472300000
847290
декларація про відповідність
дрилі перфоратори шурупокрути гайковерти викрутки 846721
8467292000
8467298509
декларація про відповідність
пили лобзики 846722 декларація про відповідність
шліфувальні машини в тому числі кутові полірувальні машини 8467292000
8467295100
8467295300
8467295900
декларація про відповідність
рубанки 8467297000 декларація про відповідність
ножиці 8467292000
8467298501
8467298509
декларація про відповідність
чавило 8467295900 декларація про відповідність
машини фрезерні 8467298509 декларація про відповідність
інструмент ручний акумуляторний з зарядним пристроєм 8467211000
8467292000
декларація про відповідність
верстати малогабаритні для індивідуального користування деревообробні 8465 декларація про відповідність
пістолети розпилювачі незаймистих рідин 8424200000 декларація про відповідність
машини та апарати для дугового включаючи плазменнодуговую зварювання 8515310000
8515391300
8515391800
8515399000
декларація про відповідність
лампи електричні розжарювання загального призначення компактні люмінесцентні світлодіодні 8539219200
8539219800
853922
8539299200
8539299800
853931 853950000 854140100
9405
декларація про відповідність
світильники загального призначення 9405102109
9405104004
9405104005
9405104006
9405104007
9405105002
9405105008
9405109109
9405109803
9405109807
9405201109
9405204002
9405204003
9405204005
9405204006
9405205002
9405205008
9405209109
9405209902
9405209908
9405401002
9405401008
9405403109
9405403509
9405403902
9405403908
9405409109
9405409509
9405409902
9405409903
9405409909
декларація про відповідність
світильники заглиблюватися в грунт 9405401002
9405401008
9405403109
9405403509
9405403902
9405403908
9405409109
9405409509
9405409902
9405409903
9405409909
декларація про відповідність
світильники для акваріумів 9405401002
9405401008
9405403109
9405403509
9405403902
9405403908
9405409109
9405409509
9405409902
9405409903
9405409909
декларація про відповідність
прожектори 9405401002
9405401008
декларація про відповідність
гірлянди світлові побутові в тому числі ялинкові 9405300001
9405300009
декларація про відповідність
Інструменти електромузичні 9207 декларація про відповідність
Автомати ігрові та торгові 8476
950430
декларація про відповідність
Касові апарати Білетопечатающая машини зчитувачі ідентифікаційних карт банкомати інформаційні кіоски 847050000
8471900000
8472903000
8472909900
декларація про відповідність
Кабелі проводи й шнури призначені для використання при номінальній напрузі не більше В змінного і чи постійного струму за винятком волоконнооптичних кабелів 854449910
8544499501
8544499509
декларація про відповідність
Вимикачі автоматичні та пристрої захисного відключення 8535210000
853590000
8536201008
8536209008
853630
декларація про відповідність
Пожежні охоронні і протипожежні сповіщувачі 853110 декларація про відповідність
1 to 10 (119)